ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Franz Albert Nürnberger II

Franz Albert Nürnberger II

PRODÁNO

SOLD


Stará mistrovská práce, bez označení, osmihranná hůlka z pernambuku, ebenová žabka s pařížským okem, stříbrné kování, plátek na špičce je nový, špička byla zřejmě již v minulosti nepatrně zkrácena. Váha 58g. Velmi hraný smyčec.

Původ tohoto smyčce je jednoznačně stvrzený v atestu od Karla-Heinze Schmidta z Drážďan.


Without brand, octagonal stick of pernambuco, ebony frog with parisian eye, siver mounted, face plate is new, the nose of the head was probably shortened a little in the past. Weight 58g. Very much used bow.

The origin of this bow is confirmed in a Certificate by Hans-Karl Schmidt from Dresden.


Mnozí členové této rodiny působili v Marktneukirchenu a Klingenthalu jako houslaři nebo smyčcaři od 18. století.

Franz Albert Nürnberger I. (1826-1894), zakladatel známé značky ALBERT NÜRNBERGER. Byl také zakládajícím členem cechu smyčcařů v Marktneukirchenu a po mnoho let jeho předsedou. Byl dobře seznámen se starou německou smyčcařskou tradicí díky svému otci Karlu Gottlobovi (1792-1868), žáku F. C. Knopfa.

Jeho syn Franz Albert Nürnberger II (1854-1931) otevřel svou vlastní dílnu v r. 1880 a dovedl ji ke světové slávě. Tento mistr je považován za jednoho z největších německých smyčcařů. Na počátku 20. století začal nabízet nový model typu Tourte, který se stal typickým "Nürnbergrovým smyčcem". Exportoval do USA přes Wurlitzera, který ho prezentoval jako "největšího moderního smyčcaře". Eugène Ysaÿe, Jan Kubelík, Fritz Kreisler a později David Oistrach používali jeho smyčce a hodnotili je jako rovnající se smyčcům starých mistrů.

Později tradice úspěšně pokračovala jeho syny Carlem Albertem (1885-1971) a Philipem Paulem (1882-1946). Na Carla Alberta navázal jeho syn Karl Albert (1906 - 1972) a vnuk Christian Albert (*1947).

Many members of this family were active as violin and bow makers in Markneukirchen and Klingenthal since the 18th cent..

Franz Albert Nürnberger I. (1826-1894), the founder of the famous brand ALBERT NÜRNBERGER. He also was the founding member of the bow maker's guild in Marktneukirchenand and it's chairman for many years. He was well connected with the old German bow making tradition through his father and teacher Karl Gottlob (1792-1868), the pupil of F. C. Knopf.

His son Franz Albert Nürnberger II (1854-1931) established his own workshop in c. 1880 and brought it to the world's fame. This master is regarded as one of the greatest German bow makers. In the beginning of the 20th cent. he began to offer a new Tourte-type model, which became the typical ‘Nürnberger bow’. He exported to US through Wurlitzer, being presenred as "the greatest modern bow maker". Eugène Ysaÿe, Jan Kubelik, Fritz Kreisler and later David Oistrakh used these bows and considered them equal to bows by the old masters.

Later the tradition was continued successfully by his sons Carl Albert (1885-1971) and Philip Paul (1882-1946). Carl Albert was succeeded by his son, Karl Albert (1906 - 1972), and grandson, Christian Albert (*1947).
© Jan B. Špidlen

Mapa webu Změnit mé předvolby