ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Opravy, znalectví

Repairs, Expertise

Houslařské povolání je velmi provázané s historií. Staré a vzácné nástroje byly u nás vždy přítomné, ať v rukách Františka v Rusku, J. Vitáčka coby kurátora ruské sbírky, Otakara ve svém prosperujícím obchodě, Přemysla jako zapáleného enthusiasty a znalce světového uznání, či mých vlastních a v poslední době i mého syna Františka. Snažím se všechny nashromážděné znalosti také využít jako znalec, především českých nástrojů.

V případě nepochybné identifikace nástroje mohu vyhotovit i písemný atest (s fotografiemi), případně písemný cenový odhad (bez fotografií) např. pro pojišťovnu. Cena těchto dokumentů se odvíjí od odhadní ceny. Ústní posudky a konzultace poskytuji za úplatu paušálně 1000 Kč.

Opravy a restaurátoství, pokud se provádí pořádně, je velmi náročné na čas. Nejsem bohužel schopen vyhovět veškeré poptávce a okruh nástrojů, kterým se mohu věnovat je zúžen jen na ty, se kterými obchoduji, které jsem prodal, nebo nástroje z naší rodiny.

The profession of violin making is very intertwined with history. Old and rare instruments were always present with us, whether in the hands of Frantisek in Russia, J. Vitacek as curator of the Russian collection, Otakar in his prosperous business, Premysl a keen enthusiast, connoisseur and violin maker of world recognition, my own and recently also of my son František. I try to use all the accumulated knowledge as an expert, especially of the Czech instruments.

In case of an undoubted identification of an instrument I can issue a written certificate (incl. photographs) or perhaps a written appraisal (without photographs) e.g. for insurance. The cost of cuch documents depends of the estimate value. Oral assessments and consultations are provided for 1000CZK.

Rapairs and restoration, if carried out properly, are exptremely time consuming. Unfortunately I cannot accomodate all demand and the range of instruments I can provide my care for is limited to those I deal with, I sold or those from our family.


Opravy houslí / Violin repair


© Jan B. Špidlen

Mapa webu Změnit mé předvolby