ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Jan Baptista Špidlen (*1967)

Jan Baptista Špidlen (*1967)

Jan Špidlen

Narodil se 12. 11. 1967 v Praze jako jediný syn Přemysla O. Špidlena. Od raného dětství přicházel v otcově dílně do styku se smyčcovými nástroji, hudbou a dřevem a již tehdy se u něho projevoval výtvarný talent. Rodiči byl veden i k hudbě a od 5 let se učil hře na housle.

He was born on 12.11.1967 in Prague as the only son of Premysl O. Spidlen. From his early childhood he spent a lot of time in his father's workshop becoming familiar with string instruments, music and wood and even showing significant artistic talent at that young age. His parents encouraged him to take an interest in music and he began to play the violin at the age of five.

Kruh umělců houslařů / Circle of czech master violinmakers

Na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze vystudoval obor řezbářství, ale základům houslařiny se naučil až v německém Mittenwaldu, kde jeden rok navštěvoval Mezinárodní houslařskou školu. Po návratu pokračoval v učení u svého otce. Po něm zdědil i lásku ke sportu. V letech 1983-4 byl členem národního reprezentačního družstva windsurfingu, v 90. letech patřil k české špičce i na snowboardu. Sport i nadále zůstává součástí jeho života. V roce 1989 nastoupil jednoroční stáž u prestižní londýnské firmy J. & A. Beare, kde pracoval jako restaurátor a seznámil se i s mnohými velmi vzácnými nástroji. Od roku 1988 je členem Kruhu umělců houslařů a v roce 2003 byl přijat i do Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d'Art. V roce 2011 uspořádal konferenci této prestižní organizace v Praze.

He studied wood-carving at the Art and Industrial School in Prague, however, he acquired the fundaments of violin-making in Mittenwald in Germany where he spent a year at the International Violin-Making School. After his return he continued training with his father from whom he also inherited a love of sport. In 1983-1984 he was a member of the national windsurfing team and during the 1990s he was one of the top snowboarding talents in the Czech Republic. Sport continues to play an important part in his life. In 1989 he travelled to England to study for one year at the prestigious London-based firm J & A Beare where he worked as a restorer and encountered a large number of extremely rare instruments. Since 1988 he is a member of the Violin-Makers' Artists' Circle and in 2003 he was adopted as a member of Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d'Art. In 2011 he organized a conference of this prestigious society in Prague.

V roce 1993 se oženil a má již dvě děti, syna Františka (*1996) a dceru Josefínu (*1998). V současné době pracuje v rodinném atelieru v Praze a věnuje se téměř výhradně stavbě nových houslí. Jeho nástroje jsou ceněny a pro velký zájem především z ciziny musí zájemci čekat i několik let na zhotovení.

Jan married in 1993 and has two children, a son Frantisek (*1996) and daughter Josefina (*1998). He is currently working in their family workshop in Prague, almost exclusively manufacturing new violins. His instruments are highly valued and, due to high demand, particularly from abroad, customers may have to wait several years for an instrument.

A.S. Mutter, J. Suk, P. Špidlen, J. Špidlen B. Millant, J. Špidlen, P. Špidlen, R. Morel
2003 Triennale Cremona

Již od počátku své kariéry se Jan úspěšně účastní mezinárodních houslařských soutěží, kde od počátku obsazuje přední místa: 1990 Paříž (6 místo - viola, 7. místo - housle), 1993 Mittenwald (2. cena - housle), 1993 Praha (1. cena - viola), 1994 Manchester (3. cena - violoncello), 1997 Mittenwald (2. cena - housle, 1. cena nebyla udělena), 1997 Cremona (4. místo - housle), 1999 Paříž (čestná uznání - housle a viola).

From the beginning of his career Jan has successfully attended various international violin-making competitions where he has continued to assume top positions: 1990 Paris (6. place – viola, 7. place – violin); 1993 Mittenwald (2. prize - violin), 1993 Prague (1. prize - viola), 1994 Manchester (3. prize - violoncello), 1997 Mittenwald (2. prize - violin, 1. prize not awarded), 1997 Cremona (4. place - violin), 1999 Paris (honourable mentions – violin and viola).

V říjnu 2003 Jan Špidlen dosáhl svého dosud největšího úspěchu. Se dvěma houslemi se zúčastnil jubilejního 10. ročníku mezinárodní soutěže "Triennale" v italské Cremoně. Ke všeobecnému úžasu zde získal jak 1., tak i 2. cenu. Kromě toho ještě 2 další ceny za nejvyšší bodové ohodnocení soutěže za zvuk i za práci a navíc zvláštní cenu polského houslařského svazu za nejlépe znějící housle. Tento fenomenální úspěch nemá obdoby - prý se dosud nestalo, aby jeden houslař získal zároveň tolik ocenění.

In October 2003 Jan Spidlen reached his greatest success so far. With his two violins he participated at the jubilee 10. Triennale - the important international violin-making competition in Cremona/Italy. At general amazement, he received the 1. and the 2. prize, as well as 2 other prizes for the best tone and workmanship of the whole competition, and another special prize of the Polish violin-makers' assotiation for the best sounding violin. This phenomenal success is unique - allegedly this was the first time one violin-maker received so many prizes at one time.

1997 Triennale Cremona 1993 Praha, cena francouzkého svazu / 1993 Prague, prize of French Association 1997 Mittenwald 1993 Praha 1989 Hradec Králové 1989 Hradec Králové 1993 Praha, cena italského svazu / 1993 Prague, award of the Italian Association

V poslední době se Jan Špidlen účastní houslařských soutěží již jako porotce. Tohoto úkolu se zhostil poprvé v roce 2004 v Náchodě a od té doby v Cremoně, Sofii, Poznani, Paříži, Pisogne a Indianapolisu. Stal se spolupořadatelem Mezinárodní houslařské soutěže Praha, která navazuje na tradici Festivalu Věnceslava Metelky v Náchodě.

Nowadays Jan Spidlen takes part at violin making competitions as a jury member. For the first time he accommodated this task in 2004 in Nachod (east Czech Rep.) and since then also in Cremona, Sofia, Poznan, Paris, Pisogne and Indianapolis. He became a co-organizer of the International Violin Making Competition in Prague that continues the tradition of Venceslav Metelka Festival in Nachod.

Pavel Šporcl Amiata 2005

Jan Špidlen se živě zajímá také o inovaci smyčcových nástrojů a v květnu 2004 mu byla nabídnuta účast na dvoutýdenní mezinárodní konferenci Amiata Summit, věnované právě otázkám dalšího možného vývoje houslí. Této plodné spolupráce, která se konala v Toskánsku, se účastnilo devět předních světových houslařů, skupina významných hráčů, odborníci na vedení komunikace (brainstorming) i žurnalisté. Každý houslař připravil svůj projekt, v němž představil svoji vizi možných inovací. Vzájemná konfrontace a výměna názorů ve velmi nekonvenční a nesvázané atmosféře vedla k realizaci mnoha dobrých nápadů. Jan Špidlen v návaznosti na Amiata Summit postavil housle skrývající různá vylepšení, sloužící nejen k osobitému výtvarnému ztvárnění, ale hlavně k lepšímu zvuku a stabilitě nástroje: pozměněný obrys korpusu s krátkými růžky a úzkým okrajem, zvětšená plocha eff, titanový šroub uvnitř krku, uhlíková výztuž římsy, osobité ztvárnění šneku se zapuštěným olověným závažím... Na první pohled upoutají samozřejmě svou modrou barvou. Toto gesto osvobození z konvence vzniklo ve spolupráci s Pavlem Šporclem, který se také Amiata Summitu účastnil. Od července 2006 je vlastníkem tohoto výjimečného nástroje.

Jan Spidlen is strongly interested in innovation of bow instruments. In May 2004 he was invited to the Amiata Summit, a two-week international meeting dedicated especially to possibilities of future development of violin. Top nine violin makers, several well known players, experts in brainstorming and journalists participated in this creative cooperation. Each luthier prepared a project and presented his own view of potencial innovations. Mutual confrontation and exchange of ideas in very unconventional and relaxed atmosphere helped to realize many good ideas. In conjunction with the Amiata Summit Jan Spidlen constructed a violin including various innovations not only for the sake the individual design but mainly for improvement of sound and stability of the instrument: modified outline of the body with short corners and narrow edge, enlarged eff holes, titanium screw inside the neck, carbon fibre reinforcement of the bass bar, individual design of the scroll with inlayed lead weight... The violin attracts the attencion at first due to its blue color. This symbol of liberation from convention raised from collaboration with Pavel Sporcl, Czech virtuoso who also took part at the Amiata Summit. From July 2006 he is the new owner of this outstanding instrument.

Jan Špidlen
«« Přemysl Otakar Špidlen František Špidlen »»


© Jan B. Špidlen

Mapa webu Změnit mé předvolby